Sklic 25. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 15. 10. 2009

Seja bo v četrtek, 29. oktobra 2009, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto (Rotovž.

 

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Številka: 032-31/2009

Datum:   14. 10. 2009

 

Na podlagi 21. in22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,št. 96/2008-UPB1)

 

s  k l  i  c u  j  e  m

 

25. redno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 29. oktobra 2009, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto,Glavni trg 7 (Rotovž).

 

Za sejo predlagam naslednji

d n e v ni   r e d :

 

1. Ugotovitev sklepčnosti

2. Določitev dnevnega reda

3. Pregled in potrditev zapisnika nadaljevanja 23. in 24. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

4. Kadrovske zadeve

4.1 Potrditev mandata članici občinskega sveta - predstavnici romske skupnosti

5. Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja kanalizacija romsko naselje Šmihel - druga obravnava

6. Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja kanalizacija romsko naselje Brezje - druga obravnava

7. Predlog odloka o koncesiji za izvajanje programa predšolske vzgoje v Mestni občini Novo mesto - druga obravnava

8. Pregled realizacije proračuna Mestne občine Novo mesto 2009 za obdobje januar - september 2009

9. Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 (skrajšani postopek)

10. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010  - prva obravnava

10. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2010 

10. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2010 

11. Občinski program varnosti - druga obravnava

12. Poročila Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

12.1 Poročilo o nadzoru zaključnega računa Mestne občine Novo mesto za leto 2008 s posebnim nadzorom krajevnih skupnosti in samoprispevkov

12.2 Poročilo o nadzoru Agencije za šport Novo mesto

12.3 Poročilo o delu Nadzornega odbora za obdobje januar - julij 2009

13. Premoženjsko - pravne zadeve

14. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

Priložena so gradiva za 2.,3., 5., 6., 7., 9., 10. in 12. točko dnevnega reda. Ostala gradiva boste v skladu s poslovnikom prejeli naknadno.

 

Gradiva so oz. bodo v poslovniškem roku objavljena tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

S spoštovanjem !

 

 

Župan

Alojz MUHIČ 

VABLJENI :

-         člani/ce občinskega sveta

-         mag.Sašo Murtič, direktor občinske uprave

-         predstavniki občinske uprave

-         predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-         pripravljalci gradiv

 

OBVEŠČENI:

-          predstavniki sredstev javnega obveščanja

 

25  seja.jpg 

nazaj