vodilna slika

Župan v Gotni vasi

datum: 15. 05. 2009

Srečanje župana, predstavnikov podjetja Elektro in KS Gotna vas

Rekonstrukcija Belokranjske ceste že letos

 

Župan Mestne občine Novo mesto Alojzij Muhič je s sodelavci in predstavniki podjetja Elektro v okviru programa obiskov krajevnih skupnosti obiskal KS Gotna vas.

Osrednja tema pogovora se je nanašala na predvideno traso in gradnjo visoko napetostnega elektro voda od Bršljina do Gotne vasi. Svetniki KS Gotna vas so se seznanili z vsemi podrobnostmi predvidene gradnje, na katero niso imeli večjih pripomb. Poleg tega smo tudi zvedeli, da bo Elektro Ljubljana v prihodnjih dveh letih v omenjeni daljnovod 2 X 110 KV od RTP Bršljin do RTP Ločna ter RTP Gotna vas vložil nekaj manj kot 11 milijonov EUR, kar je velika investicija, saj znaša letni investicijski načrt ELES-a od 50 do 60 milijonov EUR. Kot so poudarili predstavniki Elektra Ljubljana, je odločujoč kriterij pri dinamiki vlaganj v elektro omrežje pridobljeno gradbeno dovoljenje. Glede na predvideni časovni načrt sprejemanja prostorskih dokumentov s pridobivanjem gradbenega dovoljenja ne bi smeli imeti težav, kar samo zase govori o odgovornem delu župana in občinske uprave. Po tej investiciji naj bi bil odjem električne energije za porabnike popolnoma nemoten, Mestna občina Novo mesto pa naj bi z njo izpolnjevala še en pogoj za hitrejšo rast industrije in gospodarstva na svojem območju.  

Svetniki so se tudi razveselili novice, da bo Mestna občina Novo mesto skupaj z državo že letos pričela z rekonstrukcijo Belokranjske ceste, ki naj bi jo z vgraditvijo vseh komunalnih vodov in ureditvijo pločnika do konca Jedinščice zaključili prihodnje leto, naložba pa naj bi bila vredna 1.450.000 tisoč EUR.

Hkrati je krajane zelo zanimal tudi potek sprejemanja spremembe zakona o skladu kmetijskih zemljišč, saj je največ od tega odvisna realizacija njihovega načrta gradnje doma krajanov ob igrišču pri nekdanjem kamnolomu.

Potem, ko so izrazili željo po izgradnji več manjših komunalnih reči, pa so se odločno postavili po robu predvideni širitvi romskega naselja na Poganškem vrhu. Nič nimajo zoper legalizacijo obstoječega naselja pod enakimi pogoji, ki veljajo tudi za vse druge občane, ne bodo pa dovolili njegove širitve, ki se ji bodo - kot so napovedali - uprli z vsemi sredstvi.    

gotna vas 

nazaj