vodilna slika

Župan Alojzij Muhič v Bršljinu

datum: 24. 04. 2009

Pogovor je tekel o temah, ki pestijo prebivalce KS Bršljin.

Župan Alojzij Muhič v Bršljinu

VOJSKA NOČE IZ BRŠLJINA

Župan Mestne občine Novo mesto Alojzij Muhič se je skupaj z mag. Jožetom Kobetom, vodjo Oddelka za komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo na MO NM pred kratkim sešel s svetniki KS Bršljin. Pogovor je tekel o perečih temah, ki pestijo prebivalce bršljinske krajevne skupnosti.

Najprej so se ustavili pri projektiranju Bršljinske ceste, o kateri bo še tekel pogovor v krajevni skupnosti, ki bo strnila vse pripombe krajanov. Ko bodo zbrane, se bodo o njih pogovorili na skupnem sestanku predstavnikov občine, krajevne skupnosti in projektanta.

Glede gradnje pločnika v Cegelnici in pešpoti za Čefidljem je bilo rečeno, da se bo gradnja začela v kratkem. Za pločnik med Straško inMirnopeško cesto, za katerega bodo v krajevni skupnosti skušali pridobiti tudi sponzorska sredstva, pa bo občina naredila oceno potrebnih stroškov izvedbe. Manjkajoča prometna signalizacija bo nameščena v kratkem, odvodnjavanje v Cegelnici pa bo urejeno po rešitvi premoženjskih razmerij.

Glede na potrebna sredstva za rekonstrukcijo mešanega kanalizacijskega sistema v Bršljinu, trenutno stanje javnih financ in že sprejetih obveznosti občinskega proračuna ureditev kanalizacije v ločene fekalne in meteorne vode v kratkem času ne bo možna. Preko ustreznih služb pa bo občina poskrbela za priključitev nepriključenih objektov na javno kanalizacijo in posledično tudi za manjše onesnaževanje potoka Bezgavec s črnimi iztoki kanalizacije. Žal v trenutnem proračunu tudi ni predvidenih  sredstev za urejanje novih odsekov pešpoti, tako da tudi ureditev pešpoti do Grubelj ne bo izvedena letos.

Stanovalci v blokih na Klemenčičevi ulici so se dolžni priključiti na kanalizacijsko omrežje. Sveti stanovalcev v teh blokih so za izvedbo priključitve zadolžili podjetje Zarja, d. o. o. Ravno tako mora omenjeno podjetje poskrbeti za ureditev etažne lastnine in funkcionalnih zemljišč okoli blokov.

Ureditev površin okoli blokov in odstranitev nelegalnih barak in garaž je zaradi neurejenih lastništev v večini primerov neuspešna. Občina bo preučila zadevo in poskušala z ustreznimi akti podati pravno osnovo za inšpekcijsko ukrepanje tudi na tem področju. Občina bo tudi pozvala policijo za poostren nadzor prometa in javnega reda in miru, in sicer predvsem v nočnem času v okolici lokalov, ki obratujejo tudi ponoči.

Župan je prisotne tudi seznanil z obstoječim predlogom občinskega prostorskega načrta, ki predvideva, da se naselje Žabjak odstrani in se prostor nameni za gospodarsko cono. Župan je ob tem izrazil razočaranje nad nerazumevanjem Ministrstva za obrambo po zahtevi občine za izselitev vojske iz Bršljina. Prisotni so bili seznanjeni tudi s predvidenim novim trgovskim centrom Hofer ob severni obvoznici, za katerega so začeli pripravljati prostorsko dokumentacijo.

 

KS Bršljin

 

Območje KS Bršljin

 

 

 

 

nazaj