vodilna slika

Sklic 21. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 11. 02. 2009

Seja bo v četrtek, 26. 2. 2009, v sejni dvorani (Rotovž) Glavni trg 7, Novo mesto.

Številka: 032-5/2009

Datum:   11. 2. 2009

 OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008-UPB1)

 

s  k l  i  c u  j  e  m

 

21. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 26. februarja 2009, ob 16. uri 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

Za sejo predlagam naslednji 

 

d n e v n i   r e d :

 

1. Ugotovitev sklepčnosti


2. Določitev dnevnega reda


3. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto


4. Kadrovske zadeve


5. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto - druga obravnava


6. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 -druga obravnava


7. Predlog odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto - prva obravnava


8. Analiza reorganizacije vrtcev v Mestni občini Novo mesto


9. Predlog sklepov o podelitvi priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto za leto 2008


10. Predlog letnega programa dela javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto za leto 2009


11. Vprašanja in pobude

 

 

Priložena so gradiva za 2., 3., 5., 6., 7. in 8. točko dnevnega reda. Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

Ostala gradiva boste v skladu s poslovnikom prejeli naknadno.

 

 S spoštovanjem !

 

 

Župan

Alojzij MUHIČ

VABLJENI :

-         člani/ceobčinskega sveta

-         mag. Sašo Murtič, direktor občinske uprave

-         predstavniki občinske uprave

-         predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

 

sejna dvorana 9   splet.jpg 

nazaj