vodilna slika

Župan Alojzij Muhič v Brusnicah

datum: 27. 01. 2009

Župan bo letos obiskal vse krajevne skupnosti.

Župan Mestne občine Novo mesto Alojzij Muhič je med načrtovanimi obiski vseh krajevnih skupnosti v občini v letu 2009 s sodelavci najprej obiskal KS Brusnice. Sestal se je s člani sveta krajevne skupnosti, ki so bili kritični do realizacije že pred leti zastavljenih ciljev, posebej v zvezi z izgradnjo komunalne infrastrukture. Brusničani so izrazili tudi nezadovoljstvo nad prevelikimi količinami skladiščenih odpadkov na Leskovcu.

Mestna občina Novo mesto in KS Brusnice sta pred leti podpisali sporazum o izgradnji komunalne infrastrukture v KS Brusnice, ki naj bi jo zgradili kot nadomestilo za postavitev CeROD-a, centra za odlaganje odpadkov regijskega značaja. Sporazum obsega izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja v celotni krajevni skupnosti ter posodobitev cestnega omrežja v KS Brusnice, in sicer: državno cesto skozi naselje Ratež (od gostilne Mrak do križišča pri gostilni Vovko, vključno z ureditvijo križišča), državno cesto na odseku Ratež- Velike Brusnice in lokalno cesto na odseku Velike Brusnice-Leskovec.
V letih od podpisa sporazuma je bilo praktično v celoti izvedeno javno kanalizacijsko omrežje. V cestnem omrežju sta bili urejeni državna cesta na odseku Ratež-Velike Brusnice (do pokopališča) in lokalna cesta Velike Brusnice - Leskovec.
Mestna občina je do konca leta 2008 za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture v KS Brusnice zagotovila sredstva v višini 4.987.222 EUR. Od tega je od podjetja CeROD, d. o. o., prejela namenska sredstva v višini 2.522.293 EUR.
Za dokončanje vseh investicij po sporazumu bo potrebno v letu 2009 in naslednjih letih zagotoviti še dodatnih 5,5 milijona EUR.

Župan Alojzij Muhič je kot enega izmed razlogov za počasnejše urejanje zadev navedel, da vseh postopkov občina ne more voditi sama, saj gre za posege na državnih cestah, kjer je potrebno sodelovanje z Direkcijo republike Slovenije za ceste in Družbo za državne ceste. Zaradi zapletenih in dolgotrajnih postopkov pri projektiranju, revidiranju in recenziranju projektov za državno cestno omrežje se zadeve odvijajo počasneje, kot je predvideval optimistično podpisan sporazum.
Drugi večji problem, ki povzroča zastoje pri realizaciji sporazuma, pa je nasprotovanje lastnikov zemljišč ob sami cesti. Nekateri namreč ne želijo prodati zemljišč, ki so potrebna za rekonstrukcijo ceste. V primeru, da občina in država ne bosta mogli pridobiti potrebnih zemljišč na sporazumen način, bo to potrebno rešiti s postopki razlastitve zemljišč. Župan je izrazil svoje načelno nasprotovanje razlastitvenim postopkom, v katerih navadno krajši kos palice potegnejo prav občani. Zato je mestna občina k sodelovanju povabila dodatne pravne moči, da bi odkup zemljišč zaključili sporazumno in čim prej. Tembolj, ker ima občina v tem letu načrtovana lastna sredstva v proračunu za postopno realizacijo načrtovanih investicij v Brusnicah.
Glede prevelike dinamike polnjenja odpada pa je župan pojasnil, da se od lanskega oktobra, ko je bila prekinjena pogodba z mariborsko Snago, to ne dogaja več. Še bolj počasi pa se bo jama polnila, ko bo na Leskovcu realiziran projekt CeROD II, ki predvideva postavitev mehansko-biološkega obrata. Po njegovem zagonu naj bi se sedanja količina skladiščenih odpadkov zmanjšala za približno eno tretjino.

Krajani in župan so ob koncu sklenili, da se bodo redno srečevali in sproti preverjali potek terminskega plana aktivnosti. Ta bo oblikovan na novo po sprejemu rebalansa državnega proračuna, ki je predviden v drugi polovici meseca februarja 2009.

nazaj