vodilna slika

Razširitev dnevnega reda 20. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 15. 01. 2009

Seja bo v četrtek, 22. januarja 2009

Številka:032-2/2009

Datum:   14. 1. 2009

 

OBČINSKI SVET

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 - UPB 2) ter 22. in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008-UPB 1) predlagam

 

r a z š i r i t e v

 

dnevnega reda

 

20. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

sklicane za četrtek, 22. januarja 2009, ob 16. uri,

z naslednjimi točkami:

 

5. Stališča do pripomb in predlogov, ki so bile podane v času ponovne javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto in okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Mestne občineNovo mesto z revidiranim dodatkom za varovana območja v času od 9. 10. 2008 do7. 11. 2008 (predlog stališč do pripomb in predlogov je na vpogled na Oddelku za prostor, Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1)

6. Pobuda za postavitev kipov pred mestno hišo

7. Poročilo o izvajanju ukrepov v zvezi s strategijo primarnega zdravstva vMestni občini Novo mesto

 

Dosedanji 5. in 6. točka se ustrezno preštevilčita.

Priložena so gradiva za nove točke dnevnega reda, razen gradiv za 8. in 9. točko, ki jih boste v skladu s poslovniškimi določili prejeli pred sejo.

Priložena so tudi dodatna pojasnila k predlogu odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 (4. točka). Zaradi nekaterih napak pri pripravi čistopisa predloga zapisnika 19. seje občinskega sveta, je priložen nov čistopis predloga zapisnika 19. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto k 3. točki.

 

Sspoštovanjem!

 

Župan

Alojzij MUHIČ

nazaj