vodilna slika

Sklic 20. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 07. 01. 2009

Seja bo v četrtek, 22. januarja 2009.

Številka:032-2/2009

Datum:   7. 1. 2009

 

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008-UPB1)

 

s  k l  i  c u  j  e  m

 

20. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 22. januarja 2009, ob 16. uri 

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

 Za sejo predlagam naslednji dnevni red

 

d n e v n i   r e d :

 

   1.   Ugotovitev sklepčnosti

   2.   Določitev dnevnega reda

   3.   Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

   4.   Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - prva obravnava

   5.   Kadrovske zadeve

   6.   Vprašanja in pobude

 

Priložena so gradiva za 2., 3. in 4. točko dnevnega reda. Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

Ostala gradiva boste v skladu s poslovnikom prejeli naknadno.

 

 

Sspoštovanjem !

 

 

 

Župan

Alojzij MUHIČ

 

 

VABLJENI :

-         člani/ce občinskega sveta

-         mag. Sašo Murtič, direktor občinske uprave

-         predstavniki občinske uprave

-         predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

 

OBVEŠČENI :

 

-         krajevne skupnosti MO NM

-         sredstva javnega obveščanja    

-         Upravna enota Novo mesto

sejna soba 8.JPG 

 

nazaj