vodilna slika

Sklic 19. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 09. 12. 2008

Seja bo 23. 12. 2008 v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto

Grb barvni.jpg 

 

Številka: 032-37/2008

Datum:   8. 12. 2008

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008-UPB1)

 

s k l i c u j e m

 

19. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v TOREK, 23. decembra 2008, ob 16. uri 

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

Za sejo predlagam naslednji

 

d n e v n i   r e d

 

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Določitev dnevnega reda
 3. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
 4. Kadrovske zadeve
 5. Usklajeni predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Tovarne zdravil Krka - druga obravnava
 6. Energetski koncept Mestne občine Novo mesto
 7. Premoženjsko - pravne zadeve
 8. Vprašanja in pobude

 

 

Priložena so gradiva za 2., 3., 5. in 6. točko dnevnega reda. Celotno gradivo za 6. točko, tako kot tudi gradiva za vse ostale točke, je objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

Ostala gradiva boste v skladu s poslovnikom prejeli naknadno.

 

S spoštovanjem !

 

Župan

Alojzij MUHIČ

 

VABLJENI :

 

 • člani/ce občinskega sveta
 • mag. Sašo Murtič, direktor občinske uprave
 • predstavniki občinske uprave
 • predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
 • pripravljavci gradiv k posameznim točkam

 

 

OBVEŠČENI :

 

 • sredstva  javnega obveščanja  
 • krajevne skupnosti v MONM
 • Upravna enota Novo mesto

 sejna dvorana 6.jpg

 

nazaj