vodilna slika

Sklic nadaljevanja 18. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 21. 11. 2008

Nadaljevanje seje bo v četrtek, 27. novembra 2008, ob 16. uri, Rotovž.

Grb barvni.jpg

 

 Številka:032-22/2008

Datum:   21. 11. 2008

 

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 37. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008-UPB1)

 

s  k l  i  c u  j  e  m

 

nadaljevanje 18. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 27. novembra 2008, ob 16. uri 

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

Občinski svet bo nadaljeval razpravo o naslednjih preostalih točkah

 

d n e v n e ga    r e d a

 

6. (4)Usklajen predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti - druga obravnava

7. (5)Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto in okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto z revidiranim dodatkom za varovana območja - ponovna prva obravnava

8. (7)Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto - predlog za skrajšani postopek

9. (8)Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto - predlog za skrajšani postopek

10. (9)Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Vzgojno-varstvena organizacija Novo mesto - predlog za skrajšani postopek

11. (10)Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto - predlog za skrajšani postopek

12. Poročila Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

12.1 Poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2007

12.2 Poročilo o nadzoru evidence nepremičnin v Mestni občini Novo mesto

13. Premoženjsko- pravne zadeve

13.1 Predlog druge dopolnitve letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženjaMestne občine Novo mesto za leto 2008

13.2 Predlog sklepa o odtujitvi nepremičnine parc. št. 642 in dela nepremičnine parc.št. 643, KO Kandija

14. Soglasje k splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Novo mesto

15. Gospodarski načrt JP Komunala Novo mesto za leto 2009

16. Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode - obrazložitev

16. Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode- program

17. Poročilo o prijavah na državne in evropske razpise in izvajanju projektov

18. Kadrovske zadeve

18.1 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Dolenjski muzej 
18.2 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja in zainteresirane javnosti v svet javnega zavoda Posvetovalnica za učence in starše
18.3 Odstopna izjava članice Nadzornega odbora mestne občine Novo mesto
18.4 Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa o imanovanju predstavnika Mestne občine Novo mesto v Svet Kmetijske šole Grm Novo mesto 

 19. Vprašanja in pobude

Poročila delovnih teles za 18. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

 

Gradiva za vse točke dnevnega reda, ki so objavljena tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si, ste prejeli s sklicem 18.seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

 

Članice in člane občinskega sveta prosim, da posredujejo pisne predloge za proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2009 do 25. novembra 2008.

 

 

 

Sspoštovanjem !

 

 ŽUPAN

Alojzij MUHIČ

sejna dvorana 5.jpg 

nazaj