vodilna slika

Sklic 18. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 05. 11. 2008

Seja bo 20. novembra 2008 ob 16. uri na rotovžu.

Številka: 032-22/2008

Datum:   5. 11. 2008

 

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto-UPB1 (Uradni list RS, št. 96/2008-UPB1)

 

s  k l  i  c u  j  e  m

 

18. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 20. novembra 2008, ob 16. uri 

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

Za sejo predlagam naslednji 

 

d n e v ni   r e d :

 

1. Ugotovitev sklepčnosti

2. Določitev dnevnega reda

3. Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

4. Usklajen predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti - druga obravnava

5. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto in okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto z revidiranim dodatkom zavarovana območja - ponovna prva obravnava

6. Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za daljnovod DV 2x110 KV RTP Bršljin - RTP Gotna vas - prva obravnava

7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto - predlog za skrajšani postopek

8. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto - predlog za skrajšani postopek

9. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno-varstvena organizacija Novo mesto - predlog za skrajšani postopek

10. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto - predlog za skrajšani postopek

11. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - prva obravnava

12. Poročila Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

12.1 Poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2007

12.2 Poročilo o nadzoru evidence nepremičnin vMestni občini Novo mesto

13. Premoženjsko - pravne zadeve

13.1 Predlog druge dopolnitve letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Novo mesto za leto 2008

14. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Koper, Mestne občine Novo mesto in Občine Litija

15. Gospodarski načrt JP Komunala Novo mesto za leto 2009

16. Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode - obrazložitev

 16. Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode - program

17. Poročilo o prijavah na državne in evropske razpise inizvajanju projektov

18. Kadrovske zadeve

19. Vprašanja in pobude

 

Priložena so gradiva za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točko dnevnegar eda. Celotno gradivo za 5. točko (tekstualni in grafični del), tako kot tudi gradiva za vse ostale točke, je objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

Ostala gradiva boste v skladu s poslovnikom prejeli naknadno.

 

Za vašo uporabo vam posredujemo tudi zbirko čistopisov Zakona o lokalnis amoupravi, Statuta Mestne občine Novo mesto in Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

 

S spoštovanjem !

 

 

Župan

Alojzij MUHIČ

 

VABLJENI :

-         člani/ce občinskega sveta

-         mag. Sašo Murtič, direktor občinske uprave

-         predstavniki občinske uprave

-         predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-         pripravljavci gradiv k posameznim točkam

OBVEŠČENI :

-         sredstva javnega obveščanja    

-         krajevne skupnosti v MONM

-         Upravna enota Novo mesto

 

Sejna dvorana1.jpg 

 

nazaj