vodilna slika

Sklic 15. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto...

datum: 15. 05. 2008

..., ki bo 29. maja 2008.

Številka: 032-15/2008

Datum: 14. 5. 2008

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001, 72/2005 in 9/2008)

s k l i c u j e m

15. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

v četrtek, 29. maja 2008, ob 16. uri

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

Za sejo predlagam naslednji

d n e v n i r e d :

1. Ugotovitev sklepčnosti

2. Določitev dnevnega reda

3. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

4. Usklajen predlog odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Univerzitetni kampus Novo mesto - druga obravnava

5. Usklajen predlog odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (ZMP-3) - druga obravnava

6. Predlog odloka o občinskih cestah v Mestni občini Novo mesto - druga obravnava

7. Odlok o lokacijskem načrtu za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu - rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek 2501 od km 21,760 do km 22,250 (uradno prečiščeno besedilo - UPB1)

8. Stanovanjski program Mestne občine Novo mesto za obdobje 2008 - 2013

9. Premoženjsko - pravne zadeve

10. Kadrovske zadeve

11. Vprašanja in pobude

 

Priložena so gradiva za 2., 3., 4., 5., in 6. točko dnevnega reda. Gradivo za ostale točke bo posredovano naknadno.

 

S spoštovanjem !

 

 

Župan

Alojzij MUHIČ

VABLJENI :

- člani/ce občinskega sveta

- mag. Sašo Murtič, direktor občinske uprave

- predstavniki občinske uprave

- predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

- pripravljalci gradiv k točkam od 4 do 6

 

OBVEŠČENI :

 

- sredstva javnega obveščanja

- krajevne skupnosti v MONM

- Upravna enota Novo mesto

 

nazaj