vodilna slika

Razširitev dnevnega reda 11. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 13. 12. 2007


OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Številka:032-5/2006

Datum: 12. 12. 2007

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2006 - UPB 1) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001 in 72/2005) predlagam

 

 

r a z š i r i t e v   d n e v n e g a   r e d a

 

 

11. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

 

s k l i c a n e

 

 

za četrtek, 20. decembra 2007, ob 16. uri,

 

 

z naslednjima točkama:

 

 

7. Izvajanje resolucijskega projekta gospodarsko središče JV Slovenije

10. Predlog gospodarskega načrta Komunale Novo mesto, d.o.o., za leto 2008

 

Točke od številke 7 naprej se ustrezno preštevilčijo. Priložena so gradiva za novi točki dnevnega reda.

 

S spoštovanjem !

 

 

 

ŽUPAN

 

Alojzij MUHIČ

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

  1. Podjetniški center Novo mesto (k 7. točki)
  2. Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto (k 7. točki)
  3. Komunala Novo mesto, d.o.o. (k 10. točki)

 

nazaj