Lokacijski načrt primarne mreže plinovoda v Novem mestu - 1. faza

Zadnja sprememba: 04. 07. 2013

Status: veljaven

Lokacijski načrt določa del primarne mestne mreže plinovoda v Novem mestu in obravnava:
- območje poteka trase plinovoda od merilno regulacijske postaje Novo mesto (v nadaljnjem besedilu tudi: MRP) do Krke, TOZD Tehnoservis v Ločni,
- območje poteka trase plinovoda od MRP Novo mesto do Industrije motornih vozil Novo mesto in Novolesa v Gotni vasi,
- območje poteka trase plinovoda od MRP Novo mesto, Krke, tovarne zdravil Novo mesto, TOZD Izolacije, Opekarne Zalog in Novolesa v Straži,
- merilno regulacijske postaje IMV, Pionir, Novoteks, Krka Izolacije, Opekarna in Novoles v Straži,
- trase elektro kablov do merilno regulacijskih postaj.

Odlok o lokacijskem načrtu primarne mestne mreže plinovoda v Novem mestu - 1. faza

Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90.

Gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor, I. nadstropje).


Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin–RTP Gotna vas, Uradni list RS, št. 9/11;
  2. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, Uradni list RS, št. 102/12.


Datoteke

nazaj