Lokacijski načrt plinovoda za Posavje in Dolenjsko skozi občino Novo mesto

Zadnja sprememba: 04. 07. 2013

Status: veljaven

Lokacijski načrt določa del magistralnega plinovoda Mh 4 za Posavje in Dolenjsko in obravnava:
- območje poteka plinovoda, od meje z občino Krško do meje z občino Trebnje, z varovalnimi pasovi,
- merilno regulacijske postaje Dobruška vas, Otočec in Novo mesto,
- razdelilno postajo Hudo,
- oddajno čistilno postajo Novo mesto,
- blokirne ventile: BV 2, BV 3, BV 4 in BV 1,
- odcepni ventil Dobruška vas,
- trase energetskih in PTT kablov do merilno regulacijskih postaj.

Odlok o lokacijskem načrtu plinovoda za Posavje in Dolenjsko skozi Občino Novo mesto

Skupščinski Dolenjski list, št. 11/89 in 12/90.

Gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor, I. nadstropje).


Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin–RTP Gotna vas, Uradni list RS, št. 9/11;
  2. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, Uradni list RS, št. 102/12.


Datoteke

nazaj