Občinski lokacijski načrt Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1

Zadnja sprememba: 04. 07. 2013

Status: veljaven

Občinski lokacijski načrt Poslovno-storitvena cona Mačkovec (v nadaljevanju: OLN PSC Mačkovec-1) je  v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji) opredeljen v okviru enot urejanja prostora NM/12-OPPN-b in NM/12-OPPN-g.

Območje OLN PSC Mačkovec-1 se nahaja na skrajnem SV robu mesta, v neposredni bližini vzhodnega avtocestnega priključka za Novo mesto. Glede na svojo lego ob križišču pomembnih mednarodnih povezav med zahodno in vzhodno Evropo ter v smeri sever-jug med Avstrijo skozi zasavski bazen mimo Novega mesta proti Hrvaški in Jadranskem morju, ima območje pomembno strateško lego. Velikost območja urejanja je 20,11 ha.

V območju so predvidene naslednje prostorske ureditve: zazidava z nestanovanjskimi stavbami (trgovskimi in drugimi stavbami za storitveno dejavnost) v conah I.A-jug in I.B-sever; zazidava s stanovanjskimi stavbami v coni I.C-vzhod; ureditve javnih zelenih površin; ureditve odprtih površin za potrebe nestanovanjskih stavb; ureditve za parkiranje osebnih in tovornih motornih vozil ter drugih manipulacijskih površin; prometne ureditve in ostale infrastrukturne ureditve; zunanje ureditve ter enostavni objekti.

 

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1

Uradni list RS, št. 107/06, 62/109/11-OPPN PU SP, 28/12-OPPN PSC Mačkovec-1/2, 102/12-DPN in Dolenjski uradni list, št. 16/18-OPPN PSC Mačkovec-2, 3/2020.


Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1, Uradni list RS, št. 62/10;
  2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin–RTP Gotna vas, Uradni list RS, št. 9/11;
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec-1/2,  Uradni list RS, št. 28/12;
  4. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, Uradni list RS, št. 102/12;
  5. Odlok o o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovno storitvena cona Mačkovec – 2, Dolenjski uradni list, št. 16/18;
  6. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora NM/12-OPPN-b (odstopanje od PIP na delu območja str. 13 OLN PSC Mačkovec-1 v povezavi z objektom 5) na zemljiščih s parc. št. 2219/10, 2220/1, 2224/6, 2523/6, 2219/7, 2214/3, 2211/9, 2468/25, 2090/3, 2129/7, 2145/10, 2143/10, vse k. o. Ždinja vas - ID: 1443, Dolenjski uradni list, št. 3/2020.

 

Datoteke

nazaj