Zazidalni načrt poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah

Zadnja sprememba: 04. 07. 2013

Status: veljaven

Območje, ki se ureja z Zazidalnim načrtom poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (Uradni list RS, št. 33/96), se nahaja na severnem robu Novega mesta ob Ljubljanski cesti (R3-651/0252). Gre za delno že izveden (pozidan), reliefno zahtevnejši predel (dolina) na območju Dolenjih Kamenc. 

Območje zazidalnega načrta je namenjeno oskrbnim in servisnim dejavnostim, nadstropja oziroma mansarde objektov se lahko namenijo tudi za bivanje. V pasu ob magistralni cesti so dovoljeni servisi in trgovine, gostinski objekt, avtosalon ter bencinski servis s spremljajočimi dejavnostmi (avtopralnica, trgovina ipd.).

Avtomehanične delavnice, vulkanizerstvo, ključavničarstvo, skladišča ter druge sorodne dejavnosti se lahko umestijo v objekte, locirane v osrednjem delu območja in v dele objektov, kjer so možni dostopi in dovozi z interne ceste. V zahodnem delu območja se zemljišča namenijo manipulativnim in zelenim površinam. V nadaljevanju obstoječe vrste stanovanjskih objektov v jugozahodnem delu tega območja je možna dopolnilna stanovanjska gradnja.

 

nazaj