Zazidalni načrt BTC Češča vas - 1. faza

Zadnja sprememba: 05. 08. 2016

Status: veljaven

Območje zazidalnega načrta je namenjeno naslednjim dejavnostim Blagovno-transportnega centra Javna skladišča, enota Novo mesto:

a) skladiščno-pretvorni dejavnosti:
- skladiščenje in pretovor različnih vrst blaga v nadkritih in zaprtih skladiščih,
- paletizacija in depaletizacija blaga,
- kontejnerizacija in dekontejnerizacija blaga;
b) proizvodni dejavnosti:
- proizvodni programi, dovoljeni v prostocarinskih conah; pogoj je, da so ekološko čisti in ne zahtevajo posebnih klimatskih pogojev
c) servisni dejavnosti:
- vzdrževanje objektov in naprav,
- varovanje objektov, naprav ter blaga ,
- oskrba z energijo,
- zagotavljanje delovnega in družbenega standarda delavcev,
- parkiranje;
č) prodajni dejavnosti:
- prodaja skladiščnega blaga;
d) upravni dejavnosti:
- upravljanje celotne dejavnosti BTC Javna skladišča, enota Novo mesto,
- upravljanje dejavnosti javnega carinskega in konsignacijskega skladišča,
- upravljanje špediterske dejavnosti,
- upravljanje dejavnosti brezcarinske cone.

Odlok o zazidalnem načrtu BTC Češča vas - 1. faza

Skupščinski Dolenjski list, št. 15/90, 11/91-popr., 101/09 - OPN MONM in DUL, št. 10/15 in 11/15 - UPB.

Gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor, I. nadstropje).


 Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, Uradni list RS, št. 101/09 (140. člen);
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu BTC Češča vas - I. faza, Dolenjski uradni  list, št. 10/15.


Datoteke

nazaj