Občinski podrobni prostorski načrt za »Turistično območje na Brezovici«

Zadnja sprememba: 04. 07. 2013

Status: veljaven

Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Turistično območje na Brezovici« (NM/7-OPPN-a), se nahaja severno od Novega mesta, neposredno nad zahodnim priključkom na avtocesto A2 Ljubljana - Obrežje in obsega približno 11,50 ha. Na zahodnem in JZ delu območje meji na regionalno cesto R2 448 Karteljevo – Otočec in posredno na avtocesto A2. Na severnem, vzhodnem in jugovzhodnem delu območje obdaja odprti prostor značilnih vinogradniških goric Kamenske in Trške gore.
Območje z okolico ponuja izjemne možnosti saj se z vidika dostopnosti nahaja na zelo atraktivni lokaciji in s svojim razvojnim potencialom veliko obeta. 

Območje je namenjeno za dejavnosti turizma (gostinski, športno – rekreacijski, zabaviščni ipd.) z možnostjo opravljanja spremljajočih dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno turistično ponudbo. Načrtovane urbane dejavnosti kot so: turizem, športne aktivnosti, zabavišče ipd. in spremljajoče zunanje ureditve se umeščajo v odprt, naravni prostor na rob ruralnega naselja.

Središče turističnega območja predstavlja centralni – gostinski objekt, ki je generator vsebine s katero so povezani tudi ostali programi v območju urejanja. Proti vzhodu se razprostira površina apartmajskega naselja ter v gozd umešča objekt za wellnes. Proti zahodu območje kampa, proti severu pa se razvijajo športnorekreacijske površine s konjeniškim centrom na severnem robu območja ter adrenalinski park. Vsaka ureditvena enota ima ob notranjih cestah urejena parkirna mesta, ki pa se lahko zagotovijo tudi v kletnih etažah večjih objektov. Zelene površine, ki se nahajajo med programskimi kompleksi so namenjene ohranjanju gozda, ureditvi brežine, ureditvi površin za rekreacijo in prosti čas.Glavni dostop na območje je predviden na jugovzhodu z regionalne ceste, sekundarni dostop pa je možen z zahodne smeri z lokalne ceste. Osrednja cesta, ki poteka v smeri vzhod – zahod, se na zahodnem delu odcepi proti severu (severna cesta), na vzhodnem pa proti jugu (priključna cesta). Notranje cestno omrežje predstavlja hrbtenico območja, ob kateri so razporejeni programski sklopi, ti pa so med seboj povezani oz. ločeni z zelenimi površinami. Z notranjih prometnic so tako omogočeni dostopi do posameznih kompleksov, ki se nahajajo na različnih višinskih platojih.

nazaj