Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Lokacijska preveritev pogojev glede individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev veljavnega izvedbenega akta- OPN MONM za objekt na Glavnem trgu 27 (parc. št. 1656, k.o. Novo mesto) v EUP: NM/14-a; ID: 2177

Zadnja sprememba: 02. 04. 2021

Status: v pripravi

Mestna občina Novo mesto, na pobudo investitorke gradnje družba D-LAN, gradbeništvo, d.o.o., Glavni trg 27, 8000 Novo mesto vodi postopek lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev veljavnega izvedbenega akta – OPN MONM za objekt na Glavnem trgu 27 (parc. št. 1656, k.o. Novo mesto) v EUP NM/14-a.  

Investitorka, D-LAN GRADBENIŠTVO, D.O.O., Glavni trg 27, Novo mesto, je delni lastnik poslovno stanovanjskega objekta na Glavnem trgu 27 v Novem mestu, parc. št. 1656, k.o. Novo mesto. Objekt je potrebno rekonstruirati in ga uskladiti z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev. V objektu želi investitorka urediti stanovanja. Glede na degradiranost zahodnega dela objekta in slabo gradbeno tehnično stanje stropne konstrukcije nad pritličjem, so potrebne nekatere menjave konstrukcijskih elementov, pri čemer je smiselno objekt uskladiti z višinskim gabaritom sosednjih objektov v nizu ob Glavnem trgu in tako pridobiti volumen za potrebe stanovanj.

 

Javna razgrnitev lokacijske preveritve

Javna razgrnitev Elaborata bo potekala v pritličju upravne stavbe Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto in sicer od torka 6. 4. 2021 do vključno torka 20. 4. 2021. 

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu Elaboratu na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ali po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@novomesto.si, s pripisom: pripombe k ELP ID 2177, ali jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb.  Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

 

Datoteke

nazaj