Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu

Zadnja sprememba: 06. 11. 2020

Status: v pripravi

Mestna občina Novo mesto vodi postopek za začetek priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti (v nadaljevanju: SD ZN). SD ZN se bo pripravljal na podlagi Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17). Pobudnik priprave SD ZN je Panvita, Mesna industrija Radgona d.d., Ljutomerska cesta 28, 9250. Izdelovalec je podjetje ACER Novo mesto, d.o.o.

Izhodišča za pripravo SDZN za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu

Prva faza pred začetkom priprave SD ZN je oblikovanje izhodišč za pripravo SD ZN, pri katerih mora biti omogočeno sodelovanje zainteresirani javnosti in udeležencem urejanja prostora. Mestna občina Novo mesto je povabila zainteresirano javnost, da poda morebitne predloge in pripombe k predlogu izhodišč za pripravo SD ZN do vključno 9. 12. 2019.

Datoteke

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu

Dolenjski uradni list, št. 3/2020.


  

Datoteke

Osnutek sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu

Datoteke

Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu

Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu (v nadaljevanju: SD ZN), ki ga je pod št. J-13/19, september 2020, izdelalo podjetje ACER Novo mesto d. o. o. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD ZN bo potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto, Urada za prostor in razvoj, Oddelka za okolje in prostor, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, I. nadstropje, in sicer od srede, 23. 9. 2020 do vključno ponedeljka, 26. 10. 2020. Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD ZN bo v sredo, 7. 10. 2020 ob 16.00 v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje.

Datoteke

Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu

V času javne razgrnitve je bilo javnosti omogočeno, da poda pripombe in predloge na javno razgrnjen dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu.  V času javne razgrnitve s strani javnosti ni bilo podanih nobenih pripomb in predlogov. Sklep o sprejetju stališč do pripomb in predlogov dopolnjenega osnutka prostorskega akta je dne 28. 10. 2020 s sklepom zavzel župan. Sklep je do sprejema prostorskega akta javno objavljen na oglasni deski ter na spletni strani Mestne občina Novo mesto.

Datoteke

nazaj