Občinski podrobni prostorski Bučna vas – zahod/1

Zadnja sprememba: 24. 01. 2020

Status: v pripravi

Mestna občina Novo mesto je leta 2009 s sprejemom Občinskega prostorskega načrta MONM (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji; v nadaljevanju OPN) v Bučni vasi ob Ljubljanski cesti opredelila večje območje zemljišč, ki so namenjena razvoju centralnih dejavnosti. Območje je v OPN opredeljeno kot območje enote urejanja prostora ''NM/6-OPPN-j'', za katero je predvideno urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom Bučna vas – zahod (v nadaljevanju OPPN).

Mestna občina Novo mesto je prejela pobudo za začetek postopka priprave izvedbenega prostorskega načrta (OPPN), in sicer ne za celotno območje enote urejanja prostora, ampak za skrajno severni del, ki še ni pozidan (delni OPPN).

Veljavni OPN dopušča, da se za enoto urejanja prostora NM/6‑OPPN‑j lahko pripravi eden oziroma več faznih OPPN, zato je pobuda za izdelavo delnega OPPN sprejemljiva. Pobuda se nanaša na nameravano gradnjo stanovanjskih hiš, ki bo v območju oblikovana kot samostojna funkcionalna enota z ustreznimi povezavami s sosednjimi območji. Podrobnejša namenska raba predmetnega območja je sicer območje centralnih dejavnosti, vendar se na podlagi 282. člena Zakona o urejanja prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) lahko s pripravo OPPN spremeni podrobnejša namenska raba iz območja centralnih dejavnosti v območje stanovanj brez poprejšnje spremembe OPN.

Izhodišča za pripravo OPPN Bučna vas – zahod/1

Pred sprejetjem odločitve o pripravi OPPN se morajo na podlagi 108. in 118. člena ZUreP-2 najprej pripraviti izhodišča za pripravo OPPN, v katerih je opredeljen zlasti namen priprave OPPN, ključni vsebinski predlogi, predvidene prostorske rešitve, ipd. Predlog izhodišč se javno razgrne z namenom oblikovanja končnih izhodišč ob sodelovanju udeležencev urejanja prostora.

Mestna občina Novo mesto je dne 30. 9. 2019 za 15 dni javno objavila poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN Bučna vas – zahod/1, o tem obvestila Krajevno skupnost Bučna vas in objavila predlog izhodišč, ki ga je izdelalo podjetje GPI, d.o.o. Javna predstavitev predloga izhodišč bo v sredo, 16. 10. 2019 ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje.

Datoteke

nazaj