Občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100363783 v Dolenjem Karteljevem

Zadnja sprememba: 15. 10. 2019

Status: v pripravi

V osrednjem delu naselja Dolenje Karteljevo se nahaja večja perspektivna kmetija, ki je znotraj naselja utesnjena in nima več možnosti širitve. Iz tega razloga se načrtuje širitev kmetije oz. selitev dela kmetije na lokacijo v bližini naselja Dolenje Karteljevo.

Območje OPPN meri približno 9000 m2. V manjšem delu gre za območje stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko rabo SKk – površine kmetij (enota urejanja prostora DKR/2) in v večjem delu za območje kmetijskih zemljišč (enota urejanja prostora IKR-1-a).

OPPN se pripravlja na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/1227/1627/17 – ZKme-1D in 79/17). Na podlagi slednjega zakona lahko lokalna skupnost na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe z OPPN načrtuje različne kmetijske objekte, med drugim tudi stavbe za rejo živali.

Izhodišča za pripravo OPPN za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100363783 v Dolenjem Karteljevem

Pred sprejetjem odločitve o pripravi OPPN so bila na podlagi 108. in 118. člena ZUreP-2 najprej pripravljena izhodišča za pripravo OPPN, v katerih je opredeljen zlasti namen priprave OPPN, ključni vsebinski predlogi, predvidene prostorske rešitve, ipd. Izhodišča so bila oblikovana ob sodelovanju udeležencev urejanja prostora.

Mestna občina Novo mesto je dne 20. 3. 2019 za 15 dni javno objavila poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN za širitev kmetije v Dolenjem Karteljevem, o tem obvestila Krajevno skupnost Karteljevo in objavila predlog izhodišč, ki ga je izdelalo podjetje SAPO, d.o.o. Javna predstavitev predloga izhodišč je bila v sredo, 27. 3. 2019 ob 16. uri na sedežu krajevne skupnosti Karteljevo. S strani javnosti ni bilo podanih pripomb, na poziv občine pa se je odzvalo del nosilcev urejanja prostora.

Datoteke

Sklep o pripravi OPPN za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100363783 v Dolenjem Karteljevem

V Dolenjskem uradnem listu je bil dne 7. 5. 2019 objavljen Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100363783 v Dolenjem Karteljevem (Dolenjski uradni list, št. 15/2019), s katerim so bila tudi potrjena Izhodišča za pripravo OPPN (SAPO, d.o.o., marec 2019).

Osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100363783 v Dolenjem Karteljevem

Na podlagi 111. člena ZUreP-2 je bil pripravljen osnutek OPPN in poslan nosilcem urejanja prostora, da podajo prvo mnenje in mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje.

Dopolnjen osnutek OPPN za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100363783 v Dolenjem Karteljevem

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN je potekala v času od 17. 7. do vključno 16. 8. 2019, in sicer v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, I. nadstropje. V času javne razgrnitve je bila organizirana javna obravnava prostorskega akta, in sicer v sredo, 17. 7. 2019 ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje.

V času javne razgrnitve so lahko vsi zainteresirani podali pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali jih na mestu razgrnitve vpisali v knjigo pripomb oziroma jih podali ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb je potekel zadnji dan javne razgrnitve.

 

 

Datoteke

Stališča do pripomb in predlogov k javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN

Po javni razgrnitvi je župan zavzel stališča do pripomb in predlogov k javni razgrnitvi, na podlagi katerih bo izdelan predlog OPPN.

Datoteke

nazaj