Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrta Brusnice (SD OLN 2)

Zadnja sprememba: 25. 02. 2021

Status: v pripravi

Območje se nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) z oznako VBR/1-OPPN-a, kjer je v veljavi Občinski lokacijski načrt Brusnice (Uradni list RS, št. 120/06 in nadaljnji; v nadaljevanju: OLN).

Po sedaj veljavnem OLN je v središču naselja predvidena gradnja doma za starejše in dva objekta oskrbovanih stanovanj. Pobudnik sprememb in dopolnitev OLN Brusnice (v nadaljevanju SD OLN 2) želi na omenjeni lokaciji zgraditi tri večstanovanjske stavbe s pripadajočimi parkirnimi, manipulativnimi in zelenimi površinami ter navezavami na GJI. Parkirni prostori se v celoti zagotovijo na zunanjih površinah. V pritličnih prostorih se predvidijo tudi poslovni prostori.

V SD OLN 2 se lahko vključi tudi druge pobude, potrebne zaradi prilagoditve oziroma spremembe predpisov prostorske in gradbene zakonodaje v času od njegove uveljavitve ter zahtev nosilcev urejanja prostora kot tudi druge pobude, če se bo za to pokazala potreba v fazi priprave osnutka prostorskega akta.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Brusnice (SD OLN 2)

Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A,109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list RS, št. 33/16 in 21/17) je župan Mestne občine Novo mesto 25. 5. 2018 sprejel Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Brusnice (SD OLN 2), ki je bil dne 30. 5. 2018 objavljen v Dolenjskem uradnem listu št. 12/18 ter na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Datoteke

Osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Brusnice (SD OLN 2)

Na podlagi 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju je bil izdelan osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Brusnice (SD OLN 2) (Topos, d.o.o., julij 2018). Osnutek je bil julija 2018 posredovan nosilcem urejanjem prostora, da podajo smernice za načrtovanje z vidika svojih pristojnosti ter ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja z namenom pridobitve odločbe glede potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje. Pridobljene so bile smernice in odločba MOP št. 35409-315/2018/7 z dne 21.8.2018, da v postopku priprave SD OLN 2 ni potrebno izvesti  celovite presoje vplivov na okolje, kakor tudi ne presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja narave. Ker se je osnutek dopolnil na podlagi nekaj novih pobud, je bil poslan nosilcem urejanja prostora za pridobitev dopolnilnih smernic v mesecu februarju.

Gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor in razvoj, Oddelek za okolje in prostor).

Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Brusnice (SD OLN 2)

Na podlagi 59. člena Zakona o prostorskem načrtovanju je bil izdelan dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Brusnice (SD OLN 2) (Topos, d.o.o., junij 2019). Ob tem so bile upoštevane smernice za začrtovanje in odločba Ministrstva za okolje in prostor, na podlagi katere za SD OLN 2 ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju je bila javna razgrnitev razpisana od 3. 7. 2019 do vključno 16. 8. 2019 v prostorih Mestne občine Novo mesto. Javna obravnava  je bila v ponedeljek 8. 7. 2019 v prostorih KS Brusnice (Gasilski dom), Velike Brusnice 6, 8321 Brusnice. V času javne razgrnitve je bilo gradivo javno dostopno tudi na prostorskem portalu na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Datoteke

Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Brusnice (SD OLN 2)

Javna razgrnitev SD OLN 2 je potekala od 3. 7. 2019 do vključno 16. 8. 2019 v prostorih Mestne občine Novo mesto na Seidlovi cesti 1 v Novem mestu (v nadaljevanju: MONM). V času javne razgrnitve je bilo javnosti omogočeno, da poda pripombe in predloge na javno razgrnjen dopolnjen osnutek SD OLN 2.  Pripombe in predlogi so bili posredovani izdelovalcu, ki je v sodelovanju z MONM pripravil stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve. Stališča je dne 9. 2. 2021 s sklepom zavzel župan in so do sprejema prostorskega akta javno objavljena na oglasni deski ter na spletni strani Mestne občina Novo mesto.

Datoteke

Predlog občinskega lokacijskega načrta Brusnice (SD OLN 2)

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) v povezavi z 61. členom ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08–ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl.US, 14/15-ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2) je bil v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov izdelan predlog SD OLN Brusnice (SD OLN 2), ki je bil posredovan pristojnim nosilcem urejanja prostora v mnenje.

nazaj