Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Podbreznik – SDZN 2

Zadnja sprememba: 24. 06. 2020

Status: v pripravi

V Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto se enota urejanja prostora NM/1-OPPN-c ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02 in 80/12 – SDZN 1; v nadaljevanju: ZN Podbreznik) in določa pogoje za gradnjo večstanovanjskih objektov – blokov ter vrstnih in prostostoječih individualnih stanovanjskih hiš, vse na bruto površini približno 15 ha ter določa pogoje za gradnjo poslovno – oskrbnih objektov in objektov v okviru tehnološkega parka na bruto površini približno 8,6 ha.

Pobudo za pripravo sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Podbreznik (v nadaljevanju: SDZN 2) je podalo podjetje ENIGMA d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: pobudnik).

SDZN 2 se nanašajo na območje tehnološkega parka, konkretneje na enoti T8a in T10a. Pobudnik ima v lasti zemljišče s par. št. 2075/26, k.o. Gorenja Straža, na katerem je v okviru enote T8a zgrajen poslovni objekt ter zemljišči s parc. št. 2075/27 in 2075/28, obe k.o. Gorenja Straža, ki sta del enote T10a. S SDZN 2 je predlagana širitev območja enote T8a z vključitvijo zemljišč s parc. št. 2075/27 in 2075/28, obe k.o. Gorenja Straža, ki sta del enote T10a. Zaradi širitve enote T8a se temu primerno zmanjša enota T10a. Razlog SDZN 2 je širitev obstoječih poslovnih površin, in sicer z dozidavo na severni in južni strani obstoječega objekta v enoti T8a. Zavedajoč se, da je območje ZN, vključno s tehnološkim parkom opredeljeno, kot zelena soseska obdana z gozdom, se skuša s SDZN 2 v največji možni meri spoštovati osnovni koncept ureditve. Ker se v soseski prepletata stanovanjski in poslovni svet, se v predlogu načrtovanih rešitev posveča pozornost tudi estetskemu oblikovanju objektov in pripadajočim funkcionalnim površinam.

Sklep o začetku priprave Zazidalnega načrta Podbreznik – SDZN 2

Na podlagi 18. In 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju se je postopek priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Podbreznik – SDZN 2 pričel s Sklepom o začetku priprave SDZN 2, ki ga je sprejel župan Mestne občine Novo mesto in je bil dne 30. 5. 2018 objavljen v Dolenjskem uradnem listu, št. 12/18 ter na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Datoteke

Osnutek sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Podbreznik – SDZN 2

Skladno z 273. členom Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in v povezavi z 18. in 58. členom ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08–ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl.US, 14/15-ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2) je bil izdelan osnutek SDZN 2 (GPI, d.o.o., oktober 2019). Osnutek je bil meseca novembra 2019 posredovan nosilcem urejanjem prostora, da podajo smernice za načrtovanje z vidika svojih pristojnosti ter ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja z namenom pridobitve odločbe glede potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.

Gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor in razvoj).

Dopolnjen osnutek za javno razgrnitev sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Podbreznik – SDZN 2

Skladno z 273. členom Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in v povezavi z 59. členom Zakona o prostorskem načrtovanju je bil izdelan dopolnjen osnutek SDZN 2 (GPI, d.o.o., junij 2020). Ob tem so bile upoštevane smernice za začrtovanje in odločba Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-327/2019/4 z dne 14. 1. 2020, na podlagi katere za SDZN 2 ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje. Na podlagi 18., 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju je javna razgrnitev razpisana za čas od 2. 7. 2020 do vključno 7. 8. 2020 v prostorih Mestne občine Novo mesto, javna obravnava pa dne 15. 7. 2020, ob 15:30 uri, v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje.

Dopolnjen osnutek je posredovan v prvo obravnavo na 13. redno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki bo dne 9. 7. 2020.

Gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

Datoteke

nazaj