Občinski podrobni prostorski načrt za obvoznico Šmihel

Zadnja sprememba: 29. 11. 2019

Status: v pripravi

Zaradi slabega stanja regionalne ceste in cestnega omrežja na širšem območju Šmihela Mestna občina Novo mesto načrtuje rekonstrukcijo in  prestavitev dela Šmihelske ceste v Novem mestu (regionalne ceste R3 664/2501 Gaber – Uršna Sela – Novo mesto od km 21.620  do navezave na državni prostorski načrt 3. razvojne osi – južni del v nasprotni smeri stacionaže) –  v nadaljevanju: obvoznica Šmihel. Poleg obvoznice Šmihel se v sklopu projekta načrtuje tudi lokalne cestne povezave.

Območje urejanja z OPPN obsega v severnem delu rekonstrukcijo ceste po obstoječi trasi, nato pa naprej proti jugu novogradnjo ceste s prečkanjem železnice Novo mesto - Metlika v podvozu, vse do navezave na državno cesto, ki je načrtovana z DPN za 3. razvojno os.  Celotna dolžina trase obvoznice znaša 1545m.

V območje obravnave z OPPN so vključene tudi vse potrebne lokalne cestne navezave na mestno cestno mrežo in povezave do stanovanjskih sosesk in sicer:

  • cesta za Šmihel, ki poteka od stare Šmihelske ceste oziroma njenega križišča s Smrečnikovo ulico preko podvoza pod železnico in križanja z obvoznico Šmihel do Šolskega centra NM (dolžina 401m),
  • cesta za Šolski center NM, ki poteka od nove ceste za Drsko (priključek v km 0+450) južno od OŠ Dragotin Kette do Šegove ulice pri ŠC NM oziroma se v krožnem križišču naveže na cesto za Šmihel (dolžina 427 m),
  • cesta za Drsko, ki poteka od Ulice Slavke Gruma preko Šipčevega hriba do nove obvoznice Šmihel, na katero se priključi v krožnem križišču (dolžina 537m),
  • cesta za romsko naselje, ki poteka od krožišča na novi obvoznici Šmihel do notranje ceste v romskem naselju Šmihel (dolžina 208m).

Ob obvoznici so predvidene površine za pešce in kolesarje, avtobusna postajališča mestnega potniškega prometa, povezava za pešce in kolesarje do novega železniškega postajališča Šmihel ob ŠC NM in gozdarska rampa. Zaradi gradnje bo potrebno porušiti nekaj objektov in sicer  dve nestanovanjski stavbi na parc. št. 414/1, dve stanovanjski stavbi na parc. št. 514/5, 493/3, 493/4 in pomožni železniški objekt na parc. št. 1354/11, dodatno pa še nestanovanjski (pomožni) objekt na zemljišču s parc. št. 546/1, 546/, 547/9 in 547/11, vse k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu, zgraditi nadomestno stanovanjsko stavbo in urediti nadomestno nogometno igrišče pri romskem naselju. Z OPPN se načrtuje tudi parkirne površine pri pokopališču in OŠ Šmihel (cca 95 PM) in parkirne površine za avtobuse  (3PM) in osebna vozila (16 PM) pri ŠC NM,  zgradi in rekonstruira se tudi vsa potrebna komunalno – energetska infrastruktura, ki je potrebna za funkcioniranje območja urejanja. Z izgradnjo obvoznice se ukineta 2 nivojska železniška prehoda (na Bajčevi – Šegovi ulici) in nivojski prehod do romskega naselja Šmihel.

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju se je postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel pričel s sprejetjem Sklepa o začetku priprave OPPN, ki je bil objavljen v Dolenjskem uradnem listu, št. 19/17, dne 5. 9. 2017. Glede na to, da je bil postopek priprave OPPN pričet pred uveljavitvijo Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) se skladno z 273. členom nadaljuje po Zakonu o prostorskem načrtovanju. 

Datoteke

Strokovne podlage za OPPN za obvoznico Šmihel

Za načrtovanje obvoznice Šmihel so bile predhodno izdelane strokovne podlage in sicer DIIP – dokument identifikacije investicijskega projekta (naročnik DRSI), Predinvesticijska zasnova (naročnik MONM ), Idejni projekt - Rekonstrukcija in prestavitev dela Šmihelske ceste v Novem mestu R3 664/2501 Gaber-Uršna Sela-Novo mesto od navezave na državni prostorski načrt 3. razvojne osi do km 21.620 (projekt št.: P-2013/37, junij 2016, izdelal: GPI d.o.o., Novo mesto) in Strokovne podlage za pripravo OPPN za obvoznico Šmihel, oboje naročnik MONM, (izdelal: GPI d.o.o., december 2017).

Gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor in razvoj, Oddelek za okolje in prostor).

Osnutek OPPN za obvoznico Šmihel

Na podlagi 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju je bil izdelan osnutek OPPN za obvoznico Šmihel (GPI, d.o.o., februar 2019). Osnutek je bil meseca konec februarja 2019 posredovan nosilcem urejanjem prostora, da podajo smernice za načrtovanje z vidika svojih pristojnosti ter ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja z namenom pridobitve odločbe glede potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje. Pridobljena je bila večina smernic in odločba MOP št. 35409-20/2019/11 z dne 4.4.2019, da v postopku priprave OPPN ni potrebno izvesti  celovite presoje vplivov na okolje, kakor tudi ne presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja narave.

Gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor in razvoj, Oddelek za okolje in prostor).

Dopolnjen osnutek za javno razgrnitev OPPN za obvoznico Šmihel

Na podlagi 59. člena Zakona o prostorskem načrtovanju je bil izdelan dopolnjen osnutek OPPN za obvoznico šmihel (GPI, d.o.o., junij 2019). Ob tem so bile upoštevane smernice za začrtovanje in odločba Ministrstva za okolje in prostor, na podlagi katere za OPPN za obvoznico Šmihel ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje. Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju je javna razgrnitev razpisana za čas od 26. 6. 2019 do vključno 16. 8. 2019 v prostorih Mestne občine Novo mesto. Javna obravnava  bo v ponedeljek, 15. 7. 2019 ob 16. uri, v sejni sobi OS, Glavni trg 7 (Rotovž), 8000 Novo mesto. V času javne razgrnitve bo gradivo javno dostopno tudi na Mestni občini Novo mesto (Urad za prostor in razvoj) na Seidlovi cesti 1, Novo mesto.

Datoteke

Stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Župan Mestne občine Novo mesto, mag. Gregor Macedoni je dne 1.10.2019 s sklepom št. 350-20/2019 zavel stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN je potekala od 26.6.2019 do vključno 16.8.2019.

Datoteke

Usklajen predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju je bil po usklajevanju z nosilci urejanja prostora in pridobitvi mnenj k predlogu OPPN izdelan usklajeni predlog OPPN za obvoznico Šmihel (GPI, d.o.o., št.: P-2017/43, november 2019), ki je bil 27. 11. 2019  posredovan v drugo obravnavo  in sprejem Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto.

Zaradi preobsežnosti gradiva na tem mestu objavljamo le ključne sestavine OPPN, celotno gradivo usklajenega predloga OPPN pa je  na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor in razvoj, Oddelek za okolje in prostor, I. nadstropje).

 

Datoteke

nazaj