Občinski podrobni prostorski načrt Mrvarjev hrib

Zadnja sprememba: 24. 01. 2019

Status: v pripravi

Območje enote urejanja prostora občinskega podrobnega prostorskega načrta Mrvarjev hrib (EUP NM/23-OPPN-b), za katerega se pripravlja občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN), se nahaja na južnem obrobju Novega mesta. Na obravnavanem območju veljajo določila Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Mrvarjev hrib (Uradni list RS, št. 67/06; v nadaljevanju: OLN) in določila Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Malin (Uradni list RS, št. 102/12). V naravi je območje urejanja z načrtovanim OPPN delno že urejena soseska s sedmimi enostanovanjskimi hišami, zgrajenimi notranjimi cestami, plinovodnim omrežjem, elektro vodi ter izvedeno kanalizacijo in vodovodom.

Predmet priprave OPPN Mrvarjev hrib je določitev drugačnih pogojev za parcelacijo in določitev gradbenih parcel, kot so določeni z veljavnim OLN, spremeniti namembnost poslovnega objekta, ki je načrtovan na severnem delu območja urejanja, v večstanovanjski objekt ter ureditev obstoječe, že zgrajene in potrebne nove infrastrukture.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Mrvarjev hrib

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju se je postopek priprave OPPN Mrvarjev hrib pričel s Sklepom o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Mrvarjev hrib, ki ga je sprejel župan Mestne občine Novo mesto in je bil dne 7.4.2017 objavljen v Dolenjskem uradnem listu št. 7/2017 ter na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta Mrvarjev hrib

Na podlagi 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju je bil izdelan osnutek OPPN Mrvarjev hrib  (GPI d.o.o., junij 2017, dopolnitev oktober 2017). Osnutek je bil novembra 2017 posredovan nosilcem urejanjem prostora, da podajo smernice za načrtovanje z vidika svojih pristojnosti ter ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja z namenom pridobitve odločbe glede potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.

 

Gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor, I. nadstropje).

 

Dopolnjen osnutek OPPN Mrvarjev hrib

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Mrvarjev hrib poteka v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, I. nadstropje, in sicer od petka, 29.6.2018 do vključno torka 31.7.2018.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo v sredo, 18.7.2018 ob 16.00 uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje.

Datoteke

Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN Mrvarjev hrib

Župan Mestne občine Novo mesto, mag. Gregor Macedoni je dne 9.1.2019 s sklepom zavel stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Mrvarjev hrib.

Datoteke

nazaj