vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020-245 Dopolnitev Poslovnika o delu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto - izvedba rednih in izrednih sej na daljavo


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Glede na nastale razmere zaradi pandemije COVID 19 se je izkazala potreba, da se v prihodnje omogoči dodaten način delovanja Občinskega sveta, ki se nanaša na redne in izredne seje in se s tem omogoči razpravo in neovirano delovanje. Za delo v izrednih stanjih in razmerah je smiselno omogočiti delovanje občinskega sveta na daljavo preko videokonferenčnih sej. Primer: Dopolnitev poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto.

Odgovor

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 61/20) je v 49. členu določil, da se v Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) v 35. členu doda novi četrti odstavek, ki se glasi:

»V primeru naravne ali druge hujše nesreče, epidemije ali drugih izrednih okoliščin, če predstavlja izvedba seje z osebno navzočimi člani občinskega sveta tveganje za zdravje in varnost članov občinskega sveta, in je to nujno zaradi sprejetja odločitev, s katerimi ni mogoče odlašati, lahko župan skliče sejo na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Seja poteka v skladu z določbami tega zakona in poslovnika občinskega sveta, razen določb, ki se nanašajo na način glasovanja, na zagotavljanje javnosti seje, na seje delovnih teles občinskega sveta in na sodelovanje javnosti. Člani občinskega sveta so v prostoru, v katerem v času seje uporabljajo za medsebojno komuniciranje informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, sami. Seja se zvočno in slikovno snema, ne pa tudi javno predvaja. Člani občinskega sveta glasujejo z osebnim izrekanjem. Določba prejšnjega odstavka, ki ureja sklic seje na pobudo najmanj četrtine članov občinskega sveta, se pri seji na daljavo ne uporablja.«.

Nova določba v 35. členu Zakona o lokalni samoupravi, ki velja in se uporablja od 1. 5. 2020, pomeni, da lokalne skupnosti že imajo pravno podlago za izvedbo seje na daljavo s pomočjo informacijsko – komunikacijske tehnologije neposredno na podlagi zakona. To določbo bomo  ob prvi spremembi poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto  vključili v naš poslovnik .

 

 

Pripravila:

Maja Gorenc,

višja svetovalka za občinski svet

 

 

Katarina Petan,                                                          dr. VIDA ČADONIČ ŠPELIČ,

vodja urada                                                                              direktorica

Nazaj na seznam