vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

datum: 23. 02. 2017

Dolenjski uradni list 4 - 2017

Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 17/14 - ZUOPŽ, 36/14 - odl. US), Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 - UPB), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - UPB, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US, 32/16) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 20. seji dne  16. 2. 2017 sprejel

 

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

 1. člen

V Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/15, 19/16 in 23/16 v nadaljevanju: odlok), se v 11. členu spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:

»(1) Za potrebe parkiranja vozil stanovalcev z območja, kjer je čas parkiranja omejen in za potrebe parkiranja vozil stanovalcev z območij za pešce, pristojni organ lahko izda do dve dovoljenji za parkiranje na gospodinjstvo. Upravičenec mora biti lastnik vozila oziroma imeti pravico uporabe le - tega ter imeti stalno ali začasno bivališče na tem območju. Vloga za pridobitev dovolilnice vsebuje tudi veljavno prometno dovoljenje in osebni dokument, potrdilo o stalnem ali začasnem prebivališču.«

  člen

V 16. členu odloka se besedilo šestega odstavka spremeni tako, da se glasi:

»(6) Kjer je določeno, da se parkirnina plačuje, jo je treba plačati na predpisani način. Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, je parkiranje določeno za čas, za katerega je plačana parkirnina. Zavezanec za plačilo parkirnine je uporabnik javne parkirne površine.«

  člen

V 17. členu odloka se besedilo spremeni  tako, da se glasi:

»(1) Vzdrževalec parkirišč na območju Mestne občine Novo mesto je Javno podjetje Komunala Novo mesto, d.o.o.

(2) Vzdrževalcu parkirišč se s tem odlokom podeli javno pooblastilo, da lahko izvaja nadzor nad plačevanjem parkirnine na javnih parkiriščih.

(3) Javno pooblastilo nadzora nad plačevanjem parkirnine na javnih parkiriščih lahko izvajajo le osebe, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo.

(4) Uporabniki javnih plačljivih parkirišč so dolžni plačati parkirnino na predpisan način na parkomatih ob parkirišču. Parkirni listek iz parkomata se šteje kot dokazilo o plačilu parkirnine. Parkirni listek mora biti nameščen v parkiranem vozilu na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro viden in povsem čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. Uporabnik, za katerega je bilo ugotovljeno, da nima plačane parkirnine in ki je bil s strani vzdrževalca obveščen, da bo zoper njega uveden predlog za začetek postopka o prekršku zaradi neplačane parkirnine, lahko v roku osmih dni od prejema obvestila vzdrževalca o neplačilu parkirnine na vozilu plača parkirnino v višini 10 EUR. V primeru plačila zneska parkirnine 10 EUR v roku vzdrževalec ne poda predloga za začetek postopka o prekršku zaradi neplačane parkirnine.

(5) Če voznik oziroma lastnik vozila ne plača parkirnine, poda vzdrževalec parkirišč predlog javnega pooblaščenca prekrškovnemu organu, pristojnemu na območju Mestne občine Novo mesto, za uvedbo prekrškovnega postopka.«

 

 

  člen

Spremeni se 48. člen odloka tako, da se glasi:

»Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojni občinski inšpektorat in redarstvo, ki je pristojno na območju Mestne občine Novo mesto.«

 

  člen

 

Vsa ostala določila odloka ostanejo nespremenjena in v veljavi.

 

 

  člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Številka: 007-3/2017 - 406

Novo mesto, dne 16. februarja 2017

                                                                                                            Župan

                                                                              Mestne občine Novo mesto

                                                                                              mag. Gregor Macedoni, l. r

 

 

nazaj